กิจกรรมสัมพันธ์

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖...

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม งานกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 25...

ข่าวสารศิษย์เก่า/รับสมัครงาน

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย ภายใต้...

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน
ร่วมงานคืนสู่เหย้า "แก้วใจจุลจอม"
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
06.00 - 12....

ศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.จรวยพร ธรณินทร์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง...