ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันเผยแพร่: 
Wednesday, October 25, 2017 to Friday, November 24, 2017
สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ต.ค.2560 นี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนพื้นที่เขตดุสิต ขอเชิญประชาคมสวนสุนันทาและประชาชนทั่วไปร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนพื้นที่เขตดุสิต ดังต่อไปนี้ ๑. พระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต ๒. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง ๓ ซุ้ม ได้แก่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร / วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และวัดราชาธิวาสวิหาร ๓. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดเล็ก ๔ ซุ้ม ได้แก่ วัดสุคันธาราม / วัดน้อยนพคุณ / วัดแก้วฟ้าจุฬามณี และวัดจันทรสโมสร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพสมโภช ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนพื้นที่เขตดุสิต ณ บริเวณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต อีกด้วย ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. การแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดราชาธิวาสวิหาร ชุดที่ ๑ โรงเรียนวัดราชผาติการาม • รำถวายพระพร เพลงพ่อของแผ่นดิน จำนวนนักแสดง ๖ คน ระยะเวลาในการแสดง ๕ นาที ชุดที่ ๒ โรงเรียนวัดราชาธิวาส • การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงทูลกระหม่อมแก้ว จำนวนนักแสดง ๔ คนระยะเวลาในการแสดง ๑๐ นาที ชุดที่ ๓ โรงเรียนวัดราชาธิวาส • ระบำเทพบันเทิง จำนวนนักแสดง ๔ คน ระยะเวลาในการแสดง ๑๐ นาที ชุดที่ ๔ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร ร่วมกับกลุ่มมโนราห์ในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มรักษ์โนรา ตำบลคูเต่า จังหวัดสงขลา • การแสดงรำมโนราห์ ในชื่อชุดการแสดง มโนราห์น้อมสำนึกพระคุณ จำนวนนักแสดง ๓๕ คน นักดนตรี ๖ คน ระยะเวลาในการแสดง ๒๐ นาที ชุดที่ ๕ ชมรมรักษ์ตะลุง กรุงเทพ • การแสดงหนังตะลุงน้อมถวายอาลัย ในชื่อชุดการแสดง คำสอนของพ่อ จำนวนนักแสดง ๑๕ คน ระยะเวลาในการแสดง ๕๐ นาที ชุดที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • การขับร้องเพลงประราชนิพนธ์ โดยวง Big Band แก้วเจ้าจอม จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลาในการแสดง ๑.๓๐ ชั่วโมง ** หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม